GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Taka said: I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of . Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Jim said: This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collec. Download Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE.

Author: Mazura Vusho
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 6 January 2006
Pages: 232
PDF File Size: 2.49 Mb
ePub File Size: 13.7 Mb
ISBN: 959-7-91937-479-7
Downloads: 14146
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gogore

Skip to main content. Log In Sign Up. Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman. Kada je pametno zapravo glupo 4. Upoznaj samog sebe 5. Kako izlaziti na kraj sa srcem Traume i ponovljeno emocionalno u enje Cijena emocionalne nepismenosti Neuralni krugovi straha Dodatak D: Aktivni sastojci programa prevencije Dodatak E: Program znanosti o sebi Dodatak F: Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako.

Emotional Intelligence

Svi putnici bili su jednako iznena eni kao i ja, no kako se nitko nije uspijevao osloboditi zlovolje, malo njih mu je i odzdravilo. Kada sam se vozio tim autobusom upravo sam bio obranio doktorsku disertaciju iz psihologije – ali ta je znanost u ono vrijeme poklanjala vrlo golfman pozornosti na inu na koji se takva transformacija to no mogla dogoditi. Kao potpuna opreka tom primjeru, evo nekoliko navoda iz ovotjednih novina: Jedva ujnim glasom, pred sudom izjavljuje: Svakoga dana do nas dopiru vijesti prepune takvih svjedo enja o raspadu sustava uljudnog opho enja i sigurnosti, o provalama niskih strasti koje su se otele svakome nadzoru.

Ova bi vam knjiga trebala pomo i u nerazumnome svijetu inteligrncija i svjetlo razuma. Kao psiholog i, posljednjih deset godina, novinar The New York Timesa, pratio sam napredak znanstvenih spoznaja na podru ju iracionalnoga. Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: Najdramati nije spoznaje ine uvidi u funkcioniranje mozga, kojih ne bi bilo bez novih metoda, primjerice tehnike slikanja mozga.

U tu prazninu nahrupila je sva sila knjiga iz prakti ne i popularne psihologije tzv. Takav stav zanemaruje ono izazovnije pitanje: Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.

Ali vrlo lako mogu skrenuti s pravoga puta, a to ine i pre esto. Misle i prije svega na svoju k er, emocionalnq je par dao sve od inteligencijs ne bi li je spasio dok je voda navirala u vlak koji je tonuo; nekako emocionalnna uspjeli izgurati Andreu kroz prozor, u ruke spasilaca. A onda, kada je njihov vagon potonuo, utopili su se 1.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

Altruisti ka ljubav i Ijudski opstanak: A ta je mo doista iznimna: Ova tvrdnja preuzeta je iz lanka EN. Oatleya u istome broju asopisa. Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice.

Kada mu je k i isko ila iz ormara, Crabtree ju je pogodio u vrat.

  GORDON PRANGE AT DAWN WE SLEPT PDF

Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5. Ukratko, postmodernim nedoumicama pre esto prilazimo s emocionalnim inteligehcija skrojenim za potrebe pleistocena. Poticaji za djelovanje Jednog dana u rano prolje e vozio sam se autocestom preko nekog planinskog prijevoja u Coloradu, kada je zapuh snijega iznenada posve prekrio automobil koji se nalazio malo ispred mene.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao sam kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca. Da sam nastavio voziti u zasIjepljuju oj vijavici, vjerojatno bih bio udario u njih.

Samo kod odraslih osoba: Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: Levenson, Paul Ekman i Wallace V. Ovaj je popis sastavljen na temelju tog lanka i drugih izvora.

Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: Ovdje nema jednozna nih odgovora; znanstvena rasprava o tome kako klasificirati emocije nastavlja se. A nakon takve emocionalne naravi dolaze pravi poreme aji emocija poput klini ke depresije ili nepopustljive tjeskobe, kod kojih se osoba osje a neprestano zarobljenom u otrovnom emotivnome emocioonalna.

Na primjer, gubitak voljene osobe op enito izaziva tugu i bol. Uslijedili su mjeseci ogor enog natezanja oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Ali, dok je to izgovarala, o i su joj se u trenu ispunile suzama.

Jedno je djelo emocionalnog uma, drugo racionalnog uma. U jednom vrlo stvarnome smislu, imamo golemann uma, jedan koji misli i drugi koji osje a.

Jedan, racionalni um, na in je shva anja kojeg smo obi no svjesni: No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: Podrobniji opis karakteristika emocionalnoga uma prona i ete u Dodatku B.

Ta procjena potrebe za djelovanjem mora biti automatska, toliko brza da uop e ne dopire do svijesti 3. Ekman, navedeno djelo, str.

Ova brzina naro ito je karakteristi na za intenzivne emocije, poput straha i neo ekivane opasnosti. U ovom sporijem slijedu golleman, osje ajima prethode potpunije artikulirane misli.

U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar. Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma jest asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti. Veliki duhovni u itelji, poput Bude i Isusa, prodrli su u srca svojih u enika govore i jezikom emocija, pou avaju i parabolama, mitovima i pri ama.

[PDF] Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE – Free Download PDF

Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: Ne postoji nikakvo vrijeme, nikakve uzro no-posljedi ne veze. Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5.

Postoje brojni na ini golenan koje je emocionalni um djetinjast, i na koje s poja avanjem emocije postaje sve djetinjastiji. Stavovi racionalnog uma provizorni su; novi dokazi mogu opovrgnuti jedno uvjerenje i zamijeniti ga drugim – takav um zaklju uje na temelju objektivnih dokaza.

Ako su osje aji intenzivni, tada je pobu ena reakcija o ita. U takvim trenucima, emocionalni je um mobilizirao racionalni, koriste i ga za postizanje vlastitih ciljeva.

  IWANIEC KOWALSKI PDF

Realnost specifi na za odre ena stanja Funkcioniranje emocionalnog uma uvelike je specifi no za odre ena stanja, odre eno konkretnim osje ajem koji prevladava u datome trenutku.

Ovi emocionalja koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije. Jedan od znakova da je takav repertoar aktiviran jest selektivno pam enje. I danas se nastavlja vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu enje u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

U mnogim ili u ve ini situacija rad ta dva uma je uskla en; osje aji su neophodni mislima, a misli osje ajima. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti.

Isklju ivoj vladavini Razuma suprotstavio je dva neobuzdana ugnjeta a: Ovaj mozak imao je vrhovnu mo u razdoblju reptila: Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri.

U tim rudimentarnim fazama, olfaktorni se centar sastojao tek od tankih slojeva neurona okupljenih radi analiziranja mirisa. Jedan sloj stanica upijao je miris i svrstavao ga u odgovaraju e razrede: S dolaskom prvih sisavaca pojavili su se novi, klju ni slojevi emocionalnoga mozga oko mozgovnog debla.

Limbi ki sustav i emocije: Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti. Neokorteks Homo sapiensa, neusporedivo ve i nego u bilo koje druge vrste, sa sobom je donio sve one izrazito ljudske osobine. Nadalje, nemjerljivi dosezi umjetnosti, civilizacije i kulture odreda su plodovi neokorteksa. Za primjer uzmite ljubav. I dok zec ili majmun imaju ograni en niz tipi nih reakcija na strah, ve i Ijudski neokorteks omogu uje kudikamo prikladniji izbor – me u njima gloeman telefoniranje policiji ili hitnoj pomo i.

Novoro en ad rezusa i prilagodljivost: Poput korijena iz kojeg je izrastao noviji mozak, emocionalna su podru ja preko bezbrojnih veznih sklopova povezana sa svim dijelovima neokorteksa.

A to emocionalnim centrima pridaje silnu snagu kojom utje u na funkcioniranje preostalog dijela mozga – me u njima i misaonih centara. U trenutku kada je htio oti i, ku i se vratila emocinoalna Hoffertova.

Kako bi se osigurao za bijeg, Robles je po eo vezivati i glleman. Robles, koji je samome sebi bio obe ao da e mu ovo biti posljednja provala, na to se uspani io, posve gube i nadzor nad sobom. To ne zna i da je svaki limbi ki pu mu an. Takve su reakcije na djelu i u trenucima intenzivne radosti: Slu aj ovjeka bez ijednog osje aja opisao je R.

Joseph, citirani rad, str. S druge strane, mogu e je da postoje neki rudimenti osje aja u osoba bez amigdale v. Paul Ekman i Richard Davidson, urednici. New York, Oxford University Press,